Antropologie

Datovací metody Darwinova chybná tvrzení

Stálost druhů

Variabilita není evoluce

Vše složité začíná programem Nálezy, které nezapadají do teorie

Chemická evoluce buňky: stále vyučována, nikdy neprokázána

Vysvětlení:

Cílem přednášek je především ukázat, v čem spočívá objektivita vědeckého pohledu na původ živých organizmů na Zemi. Ve kterých aspektech se zmýlil Darwin; jak lze i mylnou hypotézu vědecky rozpracovat a dlouhodobě udržovat při životě. Na diapozitivech jsou uvedeny příklady jednostranného a značně nejistého datování geologických formací, Země i Měsíce. Dále příklady zaměňování variability v přírodě za důkaz evoluce, ukázky stálosti druhů, omyly v interpretaci antropologických fosilních nálezů a další málo známé skutečnosti, které učebnice neuvádí. Kreační pohled na vznik živých forem má pevnou oporu v řadě přírodovědeckých oborů – termodynamice, teorii informací, paleontologii, genetice, geologii aj.

Doporučeno:

Svojí náročností se toto téma hodí spíše pro střední a vyšší stupeň škol, nebo informovanější veřejnost. Přednášku pro veřejnost je třeba předem oznámit na více místech (nabídkové letáky), aby co nejvíce lidí mohlo přijít. Je nutné zvážit, zda má být přednáška pouze všeobecná, tedy vědecky populární, nebo odborná, např. pro vysokoškoláky, učitele a pod. Rozsah tématu vyžaduje alespoň hodinu času, lepší je 90 minut. Není-li však tolik času k dispozici (např. ve škole jen jedna vyučovací hodina), je to možné domluvit předem. Rozvrh přednášky: 1. výchozí uvedení do problematiky dvou základních vědeckých interpretací původu života, 2. promítání diapozitivů s komentáři, 3. závěrečné slovo, 4. diskuze.

Přednášející:

Pavel Kábrt (SPŠE) se tematikou kreace-evoluce zabývá již přes 30 let. Je členem Creation Research Society (Sustaining member) v USA. Většina informací pochází jak z tohoto zdroje, tak od společnosti Institute for Creation Research; řada diapozitivů je dar švýcarského kreacionisty Richarda Wiskina, který v ČR také přednášel, a dále z knih německé společnosti Wort und Wissen. Mnoho cenných podnětů pochází z osobního přátelství s americkým biochemikem dr. Charlesem Thaxtonem, autorem knihy The Mystery of Life´s Origin. Tato kniha ukazuje přesvědčivě, kolik faktů musí člověk ingnorovat, aby mohl zastávat chemickou evoluci buňky. Mnoho informací pochází rovněž z evolučních knih, časopisů a z internetu.

Návrhy názvů přednášky (např. pro nabídkové letáky):

“Darwinův tragický omyl”, “Přírodovědecké důvody proti teorii evoluce”, “Chyby v evolučním myšlení” , “Na počátku musela být informace!” , “Tucet přírodovědeckých důvodů, proč nemohu být ateista”, “Proč držet neudržitelnou hypotézu?”, “Přírodní vědy neznají žádnou evoluci”, “Co nám ve škole neřekli”, “Co nás ve škole neučili”, (vlastní název je možný).

Několik příkladů z celkového počtu 73 promítaných diapozitivů :

Diapozitiv

Čís.

Komentář

Hora sv. Heleny ve státě Washington

5

K explozi vulkánu sv. Heleny došlo 18.5.1980 - asi 60 lidí bylo zabito a zničena krajina v okolí 180 km2. Nedávné datování lávy, která r.1980 vytekla z jícnu hory, metodou draslík (K) - argon (Ar), dalo stáří 0,34 - 2,8 mil. let!! Datovat lze jen ztuhlou lávu, ze které argon neuniká – zde tedy 20 let. Takováto chyba v datování není ojedinělá.

Arizonský meteorit. kráter

10

800 - 200 000 let ...tak velký "rozptyl" vykazují měření nejstudovanějšího kráteru na Zemi. Změřit stáří horniny či zkameněliny není snadné a hodně při tom rozhoduje zvolená metoda datování. Jednotlivá měření: Dendrochronologicky - podle počtu letokruhů cedrů na úbočí kráteru - 800let, erose - 22 500 let, geologicky - 200 000 let, C14 - 16-26 tis. let, termoluminiscencí - 49 900 let, Indiánský kmen Hopi - dle jejich tradice - 10 000 let.

Polonium 218 - izotop, na obrázku jsou vidět radiační dvůrky

13

Poločas rozpadu 3 minuty. Polonium se nachází v granitických skalách, vyzařování zbarvuje okolí a tvoří kulovité dvůrky v průměru 1/10-1/100 mm. To způsobí asi 1/1000 mm velké radioaktivní centrum, které se ale už nenalézá. Polonium je prvek rozpadové řady uranu 238, ale uran se tam nenalézá, ani polonium. Nenalézají se žádné rodičovské prvky. Jen kulovité dvůrky a konečný stabilní produkt, olovo206. Radiační dvůrky se zachovají jen do teploty 300°C, jinak mizí. Podle Roberta Gentryho polonium vzniklo jadernou syntézou in situ, při vzniku horniny ve studeném stavu, možná velmi náhle. Model žhavé tekuté Země, která miliony let chladla, je s tím neslučitelný. /226radium>222radon>polonium/, poločas rozp. radonu je 3,8 dne.

Grand Canyon USA, st. Arizona (jihozápad)

17

Hloubka 1,5km, dole teče řeka Colorado. Pořadí vrstev podle zkamenělin: perm na karbonu, obé na kambriu, chybí ordovik, silur, devon (150 milionů let chybí). Geolog Suess řekl, že je to udivující. Ještě těžší je vysvětlit, proč se některá skalní pořadí v jiných částech světa vyskytují vícekrát. Např. Highlands ve Skotsku (5x stejná posloupnost).

Ramapithecus - první nález čelisti

43

Ramapithecus - obě nalezené části čelisti jsou spojeny plastem tak, aby odpovídaly evoluční představě, tedy napůl lidsky napůl jako opice. Nález byl učiněn na počátku 20. stol. v Indii, ale pozornost mu byla věnována až v 60. letech. 2 zuby jsou rovněž z plastu. Učebnice jej zařadily hned do vývojové řady k člověku. Pozdější nálezy čelistí a dalších částí kostry tuto interpretaci vyvrátilo, dnes je chápán jako slepá větev blízká orangutanovi.

Lidské a dinosauří otisky chodidel

58

Otisky pochází z období křídy a tyto jsou ze známého naleziště v Texasu, Glen Rose, poblíž Paluxy river. Otisky velkých chodidel, ale i normálních lidských chodidel, se nachází po celém světě - protože tyto nálezy odporují teorii, evolucionisté o tom nechějí nic slyšet. Otisky chodidel člověka se často nachází v jedné vrstvě s dinosauřími otisky. Někdy to vypadá, jakoby člověk dinosaura honil. Podle dinosauřích zařadili geologové tuto formaci do období křídy - nebrali ohled na lidské otisky, které prohlásili za nepravé. Podle evoluční chronologie společně být nesmí. Ale jsou!

Trilobit rozšlápnutý obutou nohou

60

Objeven r.1968 sběratelem trilobitů ve státě Utah (USA), a to ve vrstvě kambria (!), kde se nemá dle ev. teorie vyskytovat ani savec, natož člověk. Byly objeveny ještě dva další otisky dětské bosé nožičky ve stejné formaci. Podle rozborů nálezu trilobit nesl známky hojení. Vzít vážně jediný takový nález by vedlo k pádu celé evoluční teorie. Reakce evoluční komunity je obvyklá: není, co pro teorii být nesmí. O podobných nálezech se mlčí.

Kostry netopýrů přefocené na sobě

65

Za údajných padesát milionů let nedošlo u netopýra k žádné evoluci - to se týká i řady dalších organizmů, třeba hmyzu, nalezeného uvnitř jantaru (mravenci, mouchy aj.). Např. u nejstaršího zkamenělého ptačího pera není sebemenší rozdíl od současného. Podobně je tomu se známou lalokoploutvou rybou Latimérií (Coleacant).

Zkamenělé kladívko (Přírod. muzeum Texas)

68

Bylo nalezeno kladívko inkrustované v pískovcové hornině. Tato hornina byla datována na 135 mil. let, tedy stáří, kdy dle evoluce nemohl žít nikdo schopný něco takového vyrobit. Železo kladívka obsahuje prvky, které se dnes v železe nevyskytují (Cl), a naopak neobsahuje ty (C, Si), které dnes neumíme ze železa odstranit.

Přednášky jsou bezplatné a nikomu nic nevnucují. Předkládají jen jinou možnost, jak lze vědecky interpretovat známá fakta; uvádí také mnohé skutečnosti, které jsou ignorovány, bagatelizovány nebo vysvětlovány velmi nepřirozeně, např. z oblasti geologie, paleoantropologie a metod datování. Velký význam těchto přednášek je v tom, že si pak posluchač může objektivněji zvolit svůj pohled na svět.

Jiný typ nabídkového letáku – A4


Zpět