FAKTA PRO STVOŘENÍ

Koho to zajímá, dozví se, proč tisíce současných přírodovědců odmítají představu o evolučním původu světa. Čím odůvodňují, že na počátku všech složitě uspořádaných soustav (atomy-molekuly-buňky-tkáně-orgány-organizmy) musela stát vysoká tvůrčí inteligence. Proč je mnohem realističtější věřit ve stvořitele (kreační teorie) než v tvůrčí schopnosti hmoty (evoluční teorie).

Pavel Kábrt, v Praze dne 2. 8. 2003, e-mail: pavelkabrt@seznam.cz

 

Evoluční představa a přírodovědecká oprávněnost hypotéz

Angličan Charles Darwin (1809-1882) přišel na myšlenku boje o život v přírodě až při své četbě nesprávných ekonomických úvah ekonoma a duchovního Thomase Malthuse (An Essay on the Principle of Population). Vycházeje tedy ze špatných teorií jedné ekonomické knihy, dále ze svých chybných závěrů v oboru šlechtitelství, mylných názorů na dědičnost, z naivní představy o struktuře buňky, ze srovnávací embryologie postavené na Haeckelových falzech, s nepatrným počtem zkamenělin a se zmatenými představami o stáří hornin, položil tento nedostudovaný teolog a medik myšlenkový pilíř současné evoluční biologii! Bylo by možné v jiné oblasti přírodovědy, aby hypotéza, založená na půl tuctu omylů, nesmyslů, podvodů a neuvěřitelných ideologických sporů byla ještě po 150 letech vyhlašována za jedinou legitimní vědeckou teorii (sic) vysvětlující vznik celého světa?

Vědecká teorie se rozvíjí řadu let, ale hypotéza padne hned poté, co se zjistí, že stála na mylných předpokladech. Udržovat ji v rozporu s fakty lze jen tehdy, když její experimentální ověřování je nemožné a je-li tato hypotéza silně vázána na cit a životní filozofii lidí. A tak je tomu s evoluční i kreační představou 21. století o tom, jak kdysi dávno vznikl náš svět se všemi formami života. Neumíme to zopakovat, můžeme o tom jen spekulovat, proto zůstává velký prostor pro fantazii protkanou vědou i pro fanatizmus a manipulace, tak typické u mnoha ideologických hnutí.

Z výše uvedeného je tedy neoprávněné tvrdit, že evoluční hypotéza je vědecká, zatímco kreační náboženská. Toto tvrzení je čirá lež, typická právě pro ony ideologické manipulace. Každý člověk (i vědec) si totiž dělá vlastní úsudek a přiklání se na tu či onu stranu na základě toho, které argumenty mu připadají pádnější - tj. bližší jeho osobní životní zkušenosti, bližší jeho znalostem experimentálně ověřených vědeckých zákonitostí a v závislosti na tom, co všechno ví o nálezech z terénu. Velkou roli při tvorbě názoru na minulost hraje také znalost současných i historických pramenů a důvěra k nim. K tomu přistupuje i vlastní povaha člověka spolu s tím, co nás učili od dětství. To všechno a ještě mnohem více rozhoduje o tom, zda uvěříme v Boha či evoluci, nebo zda je nám to celkem jedno. Pro pravdu není vůbec podstatné, který názor je vyznáván většinou vědecké komunity, která teorie se učí na školách, který názor je politicky preferován a podporován sdělovacími prostředky, církví či veřejným míněním. Minulost zůstává v minulosti - zpřítomňuje ji jen víra. A ta může být oprávněná, nebo neoprávněná - postavená na faktech či omylech.

1 – Vznik života

Je-li správná představa kreacionistů, že buňka nemohla vzniknout dlouhodobým chemickým vývojem z neživé hmoty, pak je nanejvýš oprávněné hledat jiné příčiny jejího vzniku. Došlo-li v historii světa k vytvoření buňky a všech mnohobuněčných živých organizmů působením inteligence v krátké době, a nikoli dlouhodobou sebeorganizací hmoty, nemohly přece tyto tak různé procesy (úmyslné uspořádání atomů v krátkém čase a dlouhodobá bezcílná evoluce) zanechat po sobě stejné stopy. Není možné, aby tento spor měl na obou názorových stranách stejně pádné argumenty. Aby ze zákonů chemie, fyziky, biologie, matematiky a nálezů z terénu bylo možno odvodit obě hypotézy stejně seriózně. To je vyloučené! Vždyť kreační pohled na vznik života je naprosto odlišný od evolučního.

2 – Populační exploze a potopa

Je-li správná představa, že živí tvorové byli hned na samém počátku geneticky bohatší a posléze i fenotypově rozmanitější než dnes, a že prostředí, ve kterém žili, bylo mnohem příznivější životu než to naše současné, potom zabydlení země proběhlo velmi rychle. Došlo k populační explozi všeho živého a ke vzniku mnoha odlišitelných jedinců i skupin. Kreační teorie učí, že už zanedlouho po stvoření žilo na zemi nejen mnohem více druhů organizmů než dnes, ale i ve větších rozměrech a v ohromném početním množství, od pólu až k pólu! A protože většina z nich pak zahynula naráz v celosvětové potopě, není možné, aby pozůstatky tolika těl a stopy takové obrovské globální katastrofy nebyly nikde k nalezení, a vše bylo jen tak zapomenuto. Taková ohromná celosvětová událost musí být přece na první pohled ještě dnes rozpoznatelná jak v zemských vrstvách, tak i ve starověké literatuře (tj. ve vzpomínkách) mnoha národů!

3 – Zkameněliny jen konečných forem

Je-li správná představa, že v potopě zahynuly miliardy hotových, nikoli teprve se vyvíjejících živočichů a rostlin, pak zemské vrstvy musí vydat jasné svědectví zkamenělin: ryby byly vždy rybami, obojživelníci obojživelníky, stejně jako plazi, ptáci, savci a člověk byli vždy plnohodnotnými, zcela komplexními formami, dokonale vybavenými pro život ve svém prostředí, bez nejmenších stop vývoje z  předchozích organizmů. Žádné doklady o transformaci srdcí, očí, žaber, či čelistí. Ptačí křídlo bude ve zkamenělinách vždy jen křídlo, ploutev bude ploutev, čelist čelistí a člověk člověkem se současným tělem a mozkem. Stejně tak u rostlin – jen hotové formy beze stop vývoje. Odlišnosti budou vždy vysvětlitelné v rámci mendelovské variability, možného pokažení či vyhynutí druhu, ale v základních tělesných rysech vše shodné se současnými typy organizmů. Žádný vývoj od jednobuněčných až k člověku. Takový pohled je přece zcela odlišný od evolučního a není možné, aby oba dva modely měly ve zkamenělinách stejnou oporu. Už jen letmý pohled musí ukázat, o čem zemské vrstvy svědčí!

4 – Jsme pouhých půl tuctu tisíců let od stvoření

Je-li správná představa o časovém rozložení všech těchto událostí, tj. že ke stvoření světa i živých organizmů včetně člověka došlo před pouhými asi 6000 lety, a všichni (lidé i trilobiti, ryby i ptáci atd.) žili v jedné době, musí pro to existovat jasná fakta. Musí existovat řada procesů využitelných pro datovací metody se závěrem, že svět není starý miliony či miliardy let. Potom ani vznik písma, řeči, matematiky, astronomie či architektonických památek nebude probíhat stovky tisíc let, jak by platilo u evoluční představy. Lidská řeč nezačala skřeky a lidé neobjevovali stovky tisíc let písmenka, čísla, tóny, nástroje a zemědělské znalosti. Nebydleli na stromech či v doupatech, ale velmi rychle vznikly vyspělé civilizace. Po potopě nezabydloval zemi vyvíjející se poločlověk, ale člověk, jehož mozek a celé tělo fungovalo lépe jak nám, a který si navíc z předpotopní doby přinesl řadu znalostí a dovedností. Obě tak časově i kvalitativně rozdílné představy nemohou být podpořeny stejně pádnými důkazy.

5 – Složitost živého těla: co od ní můžeme i nemůžeme čekat

Je-li správná představa kreacionistů, že živý organizmus je mimo jiné i extrémně složitý komplex neživých prvků a sloučenin, navíc s vloženým komprimovaným programem pro růst, rozmnožování, adaptaci a přirozený vznik variací (odrůd, plemen, druhů apod.), dá se očekávat obrovská variabilita této uspořádanosti. Božím předpotopním zásahem do pokaženého stvoření a následkem popotopních změn životního prostředí lze očekávat řadu odlišností od původního stvoření, často i defektů. Ne vývoj nových genů, tkání a orgánů, ale zakrňování, ztrátu funkcí, vymírání druhů, redukci velikostí těl i věkové hranice v důsledku zvýšeného počtu mutací po potopě. Kreacionisté proto neočekávají evoluční výstup na horu fyzické a psychické dokonalosti. Ale degeneraci genomů, pád bariér, změny a chyby v konfiguraci původně stvořeného dokonalého vybavení každého organizmu, včetně člověka. To se může mylně interpretovat jako evoluční změny, ale celková tendence bude jasná: biologicko-fyzikální entropie, tedy zhoršování. Takový pohled je ovšem zcela odlišný od evolučního a není možné, je-li správný, aby pro něj nebyly v biologii a celé přírodě jasné doklady.

*****

Kreacionisté stejně jako evolucionisté hledají v nejrůznějších oblastech vědy ověření výše uvedených představ. Bible je jim výchozím myšlenkovým podnětem (nikoli důkazem), podobně jako darwinistům kniha On the Origin of Species (O vzniku druhů). Obě strany se tak snaží prokázat pravdivost svých základních předpokladů: buď byla na počátku Boží tvůrčí inteligence, nebo jen hmota, energie či nicota. Chci nyní představit argumenty vědců, kteří obhajují Boží stvoření. Ukázat na faktech, že minulost, popisovaná biblí, se lépe shoduje s realitou než představa evoluční.

Ověřování kreačních představ

Ad1) Vznik života

Ad2) Populační exploze a potopa

Ad3) Zkameněliny jen konečných forem

Ad4) Jsme pouhých půl tuctu tisíců let od stvoření

Ad5) Složitost živého těla: co od ní můžeme i nemůžeme čekat

Závěr

Nemohu se ještě znovu nevyjádřit k jednomu omylu, který stále dokola evoluční nadšenci opakují, a kterého jsem se již dotkl v úvodu. A to je tvrzení, že evoluční teorie je věda, zatímco kreační je jen náboženství. Tento názor je tak zabetonovaný v myslích mnoha lidí, že je nutné k tomu říci alespoň pár slov.

Evolucionisté by se svou teorií už dávno propadli, kdyby svévolně nestanovili ničím neoprávněné premisy (předpoklady) své hypotézy. Jedna z těch podstatných, která je pro evoluční teorii otázkou “života a smrti” je, že při vzniku světa nebyla žádná cílevědomá síla, žádný Bůh či tvůrčí inteligence, plán nebo program. To je conditio sine qua non, tedy podmínka nevyhnutelně nutná, aby evoluční teorie přežila test pravdivosti za všech okolností. Pyramidy, hrady, zámky, staré domy, staré výrobky z minulosti, skalní kresby, kanály na Marsu či případná složitější frekvence z kosmu, to vše pro evolučního vědce smí mít inteligentního původce, ba přímo musí, to by neživá hmota nedokázala udělat, ale svět s jeho živými organizmy nikoli. A to přesto, že se skládají ze stejných atomů a molekul a používají stejné druhy energií jako to, co “smí” (musí) svého myslícího tvůrce mít.

I z tohoto důvodu evoluční teorie nemůže nikdy padnout a prokázat se jako chybná pouze lidským úsilím, protože není na světě žádný důkaz nebo třída důkazů, které by ji mohly vyvrátit. Jestliže stanovíme podmínku, o které se již více nesmí diskutovat, totiž že inteligentní záměr nemá podíl na vzniku uspořádaných soustav vzniklých v minulosti, pak je jediným možným řešením do nekonečna hledat evoluční mechanizmy a argumenty, jak náš svět, včetně života v něm, vytvořila sama hmota ve spolupráci s energií a miliardami let. Nic na světě pak nemůže takovou hypotézu, stojící na této (vědecky naprosto neoprávněné) podmínce, vyvrátit, i kdyby ta hypotéza byla sebeabsurdnější a důkazy proti ní sebevětší. Ani nález velké lodě 5000 m nad mořem na Araratu, ani stádo zkamenělých slonů v kambriu, ani objevení nového druhu ryby, která by měla barevně odlišený dědičně založený nápis v šupinách: I was created directly by God, not by evolution (Byla jsem stvořena přímo Bohem, ne evolucí).

Ne, nevěřte, že by některý z těchto nálezů vyvrátil evoluční teorii. Evolucionisté by se jen dohadovali, jak se ta obrovská loď na Araratu mohla ocitnout (vytvořili by teorii o elevaci tohoto horstva i s lodí), jak se stádo slonů mohlo propadnout (nebo vyzdvihnout) až do kambria či jaké selekční výhody mohly vytvořit tak kuriózní pigmentaci šupin, že to zrovna náhodou dává smysl v jednom živém jazyce. Jistě by přišli na to, že na velký počet současných aktivních jazyků a velký počet mutací a miliony let působící selekci, to není až tak nepravděpodobný úkaz, navíc zvýhodňuje tuto rybu před jinými, protože věřící rybáři ji z piety neloví a nejí a pouštějí zpět do vody, takže v boji o život tato ryba vítězí před jinými. Ne, nevěřte, že evoluční teorie může padnout. Ani kdyby se Bůh v ohni zjevil, nic to nepomůže. Evolucionista má vždy na vše své evoluční vysvětlení, ke kterému patří i mlčení a vědomí, že časem se na nepříjemné věci zapomene. Darwin, který si ve své době myslel, že jeho teorie se teprve bude dokazovat, řekl: “Jestliže by mohla být demonstrována existence komplexního orgánu, u nějž by nebylo možné, aby vznikl díky četným následným malým modifikacím, moje teorie by se zhroutila.” Podobné výroky pronesl o zkamenělinách, kterých bylo v jeho době málo. Nemyslím si, že byl Darwin vědecky poctivý, ale zcela jistě naivní.

Netušil, že jeho teorie se stane nevyvratitelným dogmatem, které bude milováno a vášnivě vyznáváno. Netušil, že i když se žádné přechodné zkameněliny nakonec nenajdou, jeho teorii to už neohrozí, protože se stane nevyvratitelným životním krédem mnoha lidí a moderním náboženstvím. Biochemik Behe může vyjmenovat celý seznam orgánů “neredukovatelně komplexních”, které nemohou vzniknout “četnými následnými malými modifikacemi”, ale evoluční apoštol Dawkins mu na to vždy jen bude odpovídat slovy: raději se víc snažte přijít na to, jak to vzniklo. Neříkejte “to nešlo”, ale usilujte na to přijít, jak to evoluce vytvořila. A nepomáhejte si berličkou inteligence.

Když najdete svůj byt po dlouhé době uklizený, vše umyté a na svém místě, nechcete-li nikomu děkovat, stanovte si premisu, že se to udělalo samo. Tuto premisu už nikdy více nezkoumejte! Váš úkol navždy jen bude: Jak se to udělalo samo, a nikoli zda se to udělalo samo! Soustřeďte se jen na to, jakými mechanizmy třeba průvan zametl prach z podlahy, zda to mohl být vnější podtlak z ulice, co vysálo nečistoty ven z místnosti, jakým způsobem voda umyla okna a opláchla nádobí v dřezu a jaké síly dopravily talíře do skříňky nad dřezem. Že to není možné? Zdá se vám to přitažené za vlasy? Jen se víc snažte na to přijít. O tom je evoluční teorie! Nezdá se vám, že oko vzniklo tak, že světlo dráždilo miliony let buněčnou tkáň a mutace vybíraly ty nejpříznivější odchylky genetického kódu? Nezdá se vám, že křídlo vzniklo tak, že plazi běhali a skákali a padali ze stromů a náhodné mutace stále předhazovaly selekci nová a nová řešení směrem k možnosti létat? Nezdá se vám, že se neživá hmota sama oživila? Jen se víc snažte, určitě na něco přijdete! Jen nepřipusťte “kreační” řešení (že vám někdo, kdo vás má rád, uklidil, a vytvořil vám oči a dal vám život) – to by bylo nevědecké, laciné a hlavně by se tak zastavil pokrok vašeho úsilí přijít na to, jak se to udělalo samo. Nenechte se odradit žádnými námitkami, že “tak to přece nemohlo jít” a že je řada důkazů proti.

V r. 1981 měl Colin Peterson přednášku v Americkém přírodopisném muzeu. Peterson byl v té době přední paleontolog v Britském přírodopisném muzeu a autor obecného textu o evoluci, vydaného tímto muzeem. Svým posluchačům z řad odborníků položil tuto otázku:

“Můžete mi někdo říci, co víte o evoluci, jednu jedinou věc...a je to pravda? Již jsem se takto zkoušel ptát geologů ve Fieldově přírodopisném muzeu a jedinou odpovědí, které se mi dostalo, bylo mlčení. Ptal jsem se i členů semináře evoluční morfologie na chicagské univerzitě, což je velice prestižní skupina evolucionistů, a odpovědí bylo jen dlouhé mlčení, a nakonec jeden člověk řekl: ´Jedno vím - neměla by se vyučovat na středních školách.´”

Použitá literatura:

Encyklopedie: Zvíře, Universum, Encarta, Leda, Diderot, Obratlovci;

Časopisy: CRSQ, Acts & Facts, Origin&Design, Vesmír, M2000, Creation Matters;

Knihy a brožury: Tajemství vzniku života, Darwinova černá skříňka, Darwinův omyl, Omyly v dějinách Země, Přehled biologie, Slepý hodinář, Pandin palec, Pochází člověk z Adama, Evoluce bez hranic, Zachování individuality, Fosilie a evoluce, Tajemství života, Tajemství potopy, Věda a víra, Evoluce obratlovců, Jablko sváru, Přírodní vědy neznají žádnou evoluci, Pád člověka a biologie, Lidská přirozenost, Je život záhadou?, Studie o karbonu, Bible a současná věda, Velký třesk a absolutní datování, Věda a bible, Dějiny 20. století, Intelektuálové, Potopa, Původ a budoucnost člověka;

Z internetu: A Chemist´s Views of Life: Ultimate Reductionism & Dissent, Is life an accident?, Archeoraptor: Feathered Dinosaur from National Geographic Doesn´t Fly, Evolution and the Human Tail, The Human Vermiform Appendix – a General Surgeon´s Reflections, Embryology and Evolution, ´Vestigal´ Organs: What do they prove?, How can we see distant stars in a young Universe?, Does the human fetus temporarily develop gills, a tail, and a yolk sac?, Creation and the Flat Earth, The Place of Trace Elements in the Creation, Human gills – is it true that humans have occasionally been born with gills?, Fraud Rediscovered, Evolution, chance and creation, Animals that stand out in a Crowd, A Decade of Creationist Research, part I and II, Your appendix: it´s there for a reason, Useless horse body parts: No way!, Are some thyroid cells ‘vestigial’?, The Panda thumb, Stumbling over the impossible, Salty seas: Evidence for a young earth, Rats: no Evolution!, Reptails evolved into Mammals, To make a tail for a whale, New eyes for blind fish, Are pseudogenes ‘shared mistakes’ between primate genomes?, Male nipples prove evolution?, Living fossils, How did fish, invertebrates and plants survive the Genesis Flood?, Homology and Origins, Genová symetrie, Genové odpady, Human Fetus Development – Christian Answers, Is Lack of Room for Wisdom Teeth Proof of Evolution?, Důkazy mladé Země, Drosophyla a její geny, Genetika – nepřítel evoluce, Bakteriální rezistence, Baraminologie - pád biogenetického zákona, Where are all the Humans Fossils?

*****


Zpět